Tag: DPS

Novac „ispario”, beranski penzioneri još bez stanova
Pitanja
shares0 views

Novac „ispario”, beranski penzioneri još bez stanova

- jul 22, 2019

“U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO.…

Preminuo Momir Bulatović
ljudi
shares0 views

Preminuo Momir Bulatović

- jul 01, 2019

Bulatović je bio predsjednik Crne Gore od 1990. do 1998. godine i predsjednik Savezne vlade SR Jugoslavije od 1998. do 2000. godine Momir…