Penzioneri mogu da rade dok imaju snage

Nema zakonskih ograničenja kada je reč o stažu ili godinama starosti. Moguće angažovanje po ugovoru o radu, o delu, autorskom ugovoru, uz penziju. Jedino će invalidski penzioneri morati na ponovnu ocenu radne sposobnosti

Uspe­šni ban­kar B. P. ko­ji je pre osam go­di­na ste­kao uslo­ve za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju, ali je zbog po­tre­be po­sla na­sta­vio da ra­di i u 73. go­di­ni kao sa­vet­nik i da upo­re­do pri­ma i pen­zi­ju i pla­tu, čuo je od svo­jih pen­zi­o­ne­ra da po za­ko­nu ne bi smeo vi­še od pet go­di­na da bu­de u rad­nom od­no­su, po­što se pen­zi­o­ni­sao.

Po­zvan je da, iako na­pu­sti fir­mu osta­ne u Nad­zor­nom od­bo­ru ban­ke, pa mu ni­je ja­sno mo­že li to da pri­hva­ti ako se i de­fi­ni­tiv­no pen­zi­o­ni­še. U ban­ci su mu ob­ja­sni­li da mu du­ži­na sta­ža sad ka­da je u pen­zi­ji za­vi­si sa­mo od nje­go­vog zdra­vlja i sprem­no­sti da ra­di i po­tre­be po­slo­dav­ca da ga dr­ži na tom rad­nom me­stu, ali bi on da bu­de si­gu­ran da je to ta­ko.

Pri­zna­je da ni­je prav­nik i da ni­je tu­ma­čio Za­kon o PIO, ali ka­že da ne bi da se ogre­ši, pa se ovih da­na ja­vio na­šem li­stu da se uve­ri da pen­zi­o­ne­ri ne­sme­ta­no mo­gu da ra­de, do­kle ho­će i do­kle mo­gu. I da im rad­no vre­me ni­je ogra­ni­če­no na po če­ti­ri sa­ta dnev­no, te da ne mo­ra da stra­hu­je od in­spek­ci­je rada ko­ja bi mo­gla da ka­zni po­slo­dav­ca. Ovo oko skra­će­nog rad­nog vre­me­na ga je pod­sta­klo na raz­mi­šlja­nje ka­da je ne­dav­no pro­či­tao da su hr­vat­ski pen­zi­o­ne­ri po­hr­li­li da ra­de u jed­nom ta­mo­šnjem tr­go­vin­skom lan­cu po če­ti­ri sa­ta dnev­no, pa ne zna da li je za­kon iz­ri­čit po tom pi­ta­nju, ili je to iz­bor po­slo­dav­ca.

Na na­še pi­ta­nje ko­li­ko naj­du­že sta­ro­sni pen­zi­o­ner mo­že da ra­di po­sle pen­zi­o­ni­sa­nja i da li po­sto­ji ogra­ni­če­nje u go­di­na­ma, u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje od­go­va­ra­ju da ne po­sto­je za­kon­ska ogra­ni­če­nja ka­da je reč o tra­ja­nju za­po­sle­nja sta­ro­snih pen­zi­o­ne­ra. Ta­kav pen­zi­o­ner mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo da se za­po­sli po ugo­vo­ru o ra­du, o de­lu, autor­skom ugo­vo­ru, i da pri­ma pen­zi­ju.

On ni­je u oba­ve­zi da se sva­ke go­di­ne pri­ja­vlju­je PIO fon­du da na­sta­vlja da ra­di. Jer, uko­li­ko po­slo­da­vac za­po­sli ovog pen­zi­o­ne­ra po bi­lo kom osno­vu (rad­ni od­nos, ugo­vor o de­lu, pri­vre­me­ni i po­vre­me­ni po­slo­vi), ima oba­ve­zu da pod­ne­se pri­ja­vu na osi­gu­ra­nje i re­dov­no upla­ću­je do­pri­no­se za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, kao i za sve osta­le za­po­sle­ne.

Do­pri­nos za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje se pla­ća po sto­pi od 26 od­sto na za­ra­du, od­no­sno na osno­vi­cu osi­gu­ra­nja i ta sto­pa se ne uma­nju­je bez ob­zi­ra na to da li je u pi­ta­nju osi­gu­ra­nik – za­po­sle­ni ili ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je. Na osno­vu tih upla­ta do­pri­no­sa, za­po­sle­ni ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že, po pre­stan­ku osi­gu­ra­nja, na­kon naj­ma­nje go­di­nu da­na za­po­sle­nja, da pod­ne­se zah­tev za po­nov­no od­re­đi­va­nje sta­ro­sne pen­zi­je.

Upi­ta­ni da li ista pra­va va­že i za in­va­lid­ske i voj­ne pen­zi­o­ne­re ko­ji na­sta­ve da ra­de, u PIO ka­žu da, ka­da se in­va­lid­ski pen­zi­o­ner za­po­sli ili poč­ne da oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost, fond je du­žan da ga po slu­žbe­noj du­žno­sti po­zo­ve na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti ra­di utvr­đi­va­nja pro­me­na u zdrav­stve­nom sta­nju. Nje­mu se upu­ću­je po­ziv za le­kar­ski pre­gled ra­di po­nov­ne oce­ne rad­ne spo­sob­no­sti, a u za­vi­sno­sti od oce­ne or­ga­na ve­šta­če­nja, od­lu­či­će se o nje­go­vom pra­vu na in­va­lid­sku pen­zi­ju.

Pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju pre­sta­će i ob­u­sta­vi­će se is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je ako se utvr­di da in­va­lid­nost vi­še ne po­sto­ji. Uko­li­ko se utvr­di da in­va­lid­nost i da­lje po­sto­ji, ne­će pre­sta­ti pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju. Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ko­ji za­klju­či ugo­vor o de­lu ili oba­vlja pri­vre­me­ne i po­vre­me­ne po­slo­ve, ne­će se iz­vo­di­ti na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti, ni­ti će mu se ob­u­sta­vlja­ti is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je, ob­ja­šnja­va­ju u PIO.

Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ostva­re­ne po osno­vu pot­pu­nog gu­bit­ka spo­sob­no­sti za pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu (voj­ni in­va­lid­ski pen­zi­o­ner), mo­že po­no­vo da se za­po­sli, od­no­sno da mu ide staž.

Za sta­ro­sne voj­ne pen­zi­o­ne­re va­ži isto što i za osta­le sta­ro­sne pen­zi­o­ne­re. Da­kle, ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo ući u osi­gu­ra­nje (da se za­po­sli). Pre­ma čla­nu 121 Za­ko­na o PIO, sta­ro­sni pen­zi­o­ner ili onaj ko­ji je oti­šao u pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju a za­po­sli se na te­ri­to­ri­ji  Sr­bi­je, od­no­sno oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost po osno­vu ko­je je oba­ve­zno osi­gu­ran na te­ri­to­ri­ji na­še ze­mlje, ima pra­vo po pre­stan­ku tog za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja te sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti, na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je ako je bio u osi­gu­ra­nju naj­ma­nje go­di­nu da­na.

In­va­lid­ski pen­zi­o­ne­ri ne­ma­ju pra­vo na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je po osno­vu za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti po­sle pen­zi­o­ni­sa­nja. Za­ko­nom o PIO ni­su pred­vi­đe­na ogra­ni­če­nja u po­gle­du go­di­na ži­vo­ta kod po­nov­nog za­po­sle­nja.

Ka­da je reč o sta­ro­snom pen­zi­o­ne­ru, ko­ji se za­po­sli na rad­nom me­stu s be­ne­fi­ci­ra­nim rad­nim sta­žom, pri­li­kom po­nov­nog od­re­đi­va­nja pen­zi­je, staž će se ra­ču­na­ti sa uve­ća­nim tra­ja­njem, u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, za­klju­ču­ju u PIO fon­du.

 

penzioneri.me, Politika, Autor: Jasna Petrović-Stojanović

Slične novosti

Crveni krst Crne Gore održao obuku za brigu o starijima
Novosti
1 shares157 views

Crveni krst Crne Gore održao obuku za brigu o starijima

Redakcija - mar 27, 2023

Crveni krst Crne Gore je u okviru projekta prekogranične saradnje “Briga o starijima Crna Gora - Albanija - Bosna i Hercegovina" koji se…

Počinje isplata februarskih penzija
Novosti, Penzije, Treće doba
5 shares342 views

Počinje isplata februarskih penzija

Redakcija - mar 18, 2023

Isplata penzija za februar počela je 17. marta, a kako obavještavaju u Fondu penzijskog i invalidskog obrazovanja prosjećna pentija iznosi 374 eura. U…

DAMJANOVIĆ: Penzioneri neće dobiti pomoć uz februarsku penziju, moguća vanredna isplata
Novosti, Penzije, Treće doba
6 shares483 views

DAMJANOVIĆ: Penzioneri neće dobiti pomoć uz februarsku penziju, moguća vanredna isplata

Redakcija - mar 15, 2023

Penzoneri ne mogu očekivati 150 eura pomoći uz ovu penziju, jer će im novac biti uplaćen tek kada Evropska komisija isplati 27 miliona…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci